عناوین پروژه های پژوهشی انجام یافته در سال 1393
ردیف عنوان مجری فایل گزارش
1 اقتصادآب تحلیل سهم ارزش اقتصادی آب در قیمت محصولات زراعی و باغی علی کلایی فایل
2 آمایش سرزمین در حوزه کشاورزی آذر94 آتوسا بختیاری فایل
3 بررسی امنیت غذایی در برنامه های توسعه بعد ازانقلاب اسلامی سید حسن رضوی فایل
4 بررسی آثار اجرایی هدفمند کردن یارانه ها بر زنجیره غذایی محمد خالدی فایل
5 بررسی آینده غذا و کشاورزی در جهان و ایران حسین اسماعیل سعیدنیا فایل
6 تجزیه و تحلیل روند واردات و صادرات محصولات اساسی کشاورزی و نقش آن در ضریب خود کفائی سیده سارا آل نبی فایل
7 تجزیه و تحلیل آثار اجرای قانون هدفمندسازی یارانه ها بر فرهنگ کار و تولید محسن ابراهیم پور فایل
8 تجزیه و تحلیل آثار اجرای قانون هدفهمندسازی یارانه ها بردرآمد روستاییان اشرف سجادی فایل
9 تجزیه و تحلیل تقاضای حامل های انرژی در بخش کشاورزی آرزو باقرزاده فایل
10 تجزیه و تحلیل روند ضریب خودکفایی محصولات اساسی اسماعیل نصراصفهانی فایل
11 تجزیه و تحلیل عملکرد دستگاه های دولتی در توسعه روستایی حسین اسماعیل نیا فایل
12 تحلیل آثار استفاده از موادشیمیایی بر منابع پایه و محیط زیست سید مسعود حسینی ثابت فایل
13 تحلیل روند ترازنامه غذایی جمهوری اسلامی ایران طی سالهای 1390-1368 فرزانه عبادی فایل
14 تحلیل بهره وری کل عوامل تولید در آبزی پروزی محمد زاد فایل
15 تحلیل روند عوامل مؤثر بر تغییر شاخص های کلان فاطمه پاسبان فایل
16 تحلیل نقش صندوقهای اعتباری تعاون روستایی در توسعه بخش کشاورزی صفورا کریمی کمال آبادی فایل
17 تحلیل آثار مهمترین سیاست های کلان اجتماعی و فرهنگی دولت برفرآیند توسعه روستاها مجیدزارعی فایل
18 ترسیم سیمای صنایع غذایی کشور جانعلی بهزادنسب فایل
19 تهیه و تحلیل ترازنامه غذایی جمهوری اسلامی فرزانه عبادی فایل
20 چالش های سرمایه گذاری در توسعه صنایع کشاورزی سید جواد میر فایل
21 شناسایی و تهیه گزارش میراث جهانی کشاورزی ایران روشنک نقیب حضرتی فایل
22 شناسایی و تهیه گزارش میرات جهانی منطقه مرکزی ساسان جوافشان فایل
23 شناسایی و گزارش میرات جهانی منطقه شالی محمد راشد متولی الموتی فایل
24 طراحی نظام پایش فرآیند توسعه روستایی سید نورالدین رضوی زاده فایل
25 مطالعات کالایی گندم و جو شهلا خان احمدی فایل
26 مطالعات کالایی گوشت و شیر علیرضا جیران فایل
27 مطالعات کلایی برنج و ذرت کتایون شمشادی فایل
28 تحلیل نظام حمل و نقل داخلی در بخش کشاورزی چالش ها و راهکارها علی ابراهیمی فایل
29 آسیب شناسی بخش کشاورزی از منظر برنامه ریزی و سیاست گذاری محمد رضا بخشی فایل
30 ارزیابی برنامه ها و اقدامات مرتبط با توسعه شبکه ها وخوشه های صنایع کشاورزی ایران چالش ها و راهکارها اعظم خادمی برای دریافت فایل با موسسه تماس بگیرید
31 اصلاح نظام تعرفه واردات محصولات اساسی بخش کشاورزی ایران ولی الله فریادرس برای دریافت فایل با موسسه تماس بگیرید
32 آسیب شناسی وضع موجود و تبیین توسعه کشاورزی رامین رادفر برای دریافت فایل با موسسه تماس بگیرید
33 بررسی جایگاه بخش کشاورزی استانها در برنامه های توسعه کشور سید محمد موسوی برای دریافت فایل با موسسه تماس بگیرید
34 بررسی وضع موجود و تحلیل شرایط تعاونی های تولیدی کشاورزی فردین حقانی برای دریافت فایل با موسسه تماس بگیرید
35 بررسی وضع موجود و تحلیل شرایط دامپزشکی فرزین علی ملایری برای دریافت فایل با موسسه تماس بگیرید
36 بررسی وضع موجود و تحلیل شرایط زیربخش باغبانی فردین حقانی برای دریافت فایل با موسسه تماس بگیرید
37 بررسی وضع موجود و تحلیل شرایط زیربخش جنگل و مرتع وآبخیزداری مرتضی شیخعلی برای دریافت فایل با موسسه تماس بگیرید
38 بررسی وضع موجود و تحلیل شرایط زیربخش شیلات و آبزیان زهرا ترکاشوند برای دریافت فایل با موسسه تماس بگیرید
39 بررسی و مطالعه ملزومات فنی تدوین الگوی کشت در سطح ملی علی اصغر عبداللهی برای دریافت فایل با موسسه تماس بگیرید
40 بررسی وضع موجود و تحلیل شرایط آب کشاورزی الهام باریکانی برای دریافت فایل با موسسه تماس بگیرید
41 بررسی وضع موجود و تحلیل شرایط تحقیقات کشاورزی شهره سلطانی برای دریافت فایل با موسسه تماس بگیرید
42 بررسی وضع موجود و تحلیل شرایط توسعه روستائی در برنامه پنجم توسعه اکرم عباسی برای دریافت فایل با موسسه تماس بگیرید
43 بررسی وضع موجود و تحلیل شرایط زیربخش خاک کشاورزی کشور نجمه الصباح گلچین برای دریافت فایل با موسسه تماس بگیرید
44 بررسی وضع موجود و تحلیل شرایط زیر بخش زراعت علی هلالی برای دریافت فایل با موسسه تماس بگیرید
45 بررسی وضع موجود و تحلیل شرایط زیربخش آموزش و ترویج کشاورزی شهره سلطانی برای دریافت فایل با موسسه تماس بگیرید
46 بررسی وضع موجود و تحلیل شرایط زیربخش دام و طیور فرزین علی ملایری برای دریافت فایل با موسسه تماس بگیرید
47 بهنگام سازی پایگاه اطلاعات فهیمه سلیمی برای دریافت فایل با موسسه تماس بگیرید
48 پیش بینی میزان تولید، واردات و صادرات محصولات استراتژیک سید محمدرضا حاج سید جوادی برای دریافت فایل با موسسه تماس بگیرید
49 تبیین شاخص های اندازه گیری امنیت غذایی در ایران غلامرضا فروهش تهرانی برای دریافت فایل با موسسه تماس بگیرید
50 تجزیه و تحلیل تغییر کاربری های اراضی طی دو دهه اخیر وهب میرباقری برای دریافت فایل با موسسه تماس بگیرید
51 تجزیه و تحلیل عوامل مؤثر بر ارزش افزوده بخش کشاورزی کوهسار خالدی برای دریافت فایل با موسسه تماس بگیرید
52 تحلیل وضعیت عشایر در برنامه پنجم توسعه هوشنگ ساجدی الماسی برای دریافت فایل با موسسه تماس بگیرید
53 تحلیل بهره وری کل عوامل تولید در محصولات باغی عبدالرحمن شادان برای دریافت فایل با موسسه تماس بگیرید
55 تحلیل سیاستهای توسعه صادرات ایران کامران فرزام برای دریافت فایل با موسسه تماس بگیرید
56 تحلیلی از وضعیت موجود فناوری کاربرد ماشین آلات در کشاورزی عباس غفاری برای دریافت فایل با موسسه تماس بگیرید
57 تحلیل بهره وری کل عوامل تولید در محصولات زراعی ابولفضل علیخانی برای دریافت فایل با موسسه تماس بگیرید
58 تحلیل آثار برنامه های پنجساله توسعه کشاورزی بر فرآیند توسعه روستاها فهیمه جهان نما برای دریافت فایل با موسسه تماس بگیرید
59 تدوین سند ملی الگوی اسلامی -ایرانی پیشرفت کشاورزی مبتنی بر نظر خبرگان محمدچواد تیموری برای دریافت فایل با موسسه تماس بگیرید
60 تدوین برنامه اقتصادمقاومتی در بخش کشاورزی کارشناسان کارگروههای مستقر در معاونت‌های تخصصی، سازمانهای تابعه، کارشناسان دبیرخانه و گروههای پژوهشی مرتبط در موسسه پژوهش‌های برنامه‌ریزی و اقتصادکشاورزی برای دریافت فایل با موسسه تماس بگیرید
61 تعیین و تحلیل نرخ بازدهی سرمایه گذاری در زیربخشهای کشاورزی احمد قربانی برای دریافت فایل با موسسه تماس بگیرید
62 جایگاه بخش کشاورزی در اقتصاد ملی و استانی فاطمه پاسبان-جهانبخش امامی برای دریافت فایل با موسسه تماس بگیرید
63 شناسایی و تهیه گزارش میراث جهانی کشاورزی ایران منطقه جنوب سید اصغر موسوی برای دریافت فایل با موسسه تماس بگیرید
64 طراحی و ایجاد بانک اطلاعاتی نهاده های تولید (کود ،سم ، بذر، ماشین آلات محمدرضا مدنی راد برای دریافت فایل با موسسه تماس بگیرید
65 تحلیل مروری مطالعات و مستندات عباس رمضان بیگی برای دریافت فایل با موسسه تماس بگیرید
66 مطالعه و محاسبه هزینه تمام شده باغی مریم اردستانی برای دریافت فایل با موسسه تماس بگیرید
67 مطالعه و محاسبه هزینه تمام شده زراعی ماندانا طوسی برای دریافت فایل با موسسه تماس بگیرید
68 مطالعات کالایی شیلات علیرضا جیران برای دریافت فایل با موسسه تماس بگیرید
69 نرم افزار سیستم نظام بهبود عملکرد مدیریت مجید پیرحیاتی روزبهانی برای دریافت فایل با موسسه تماس بگیرید
تاریخ به روز رسانی:
1397/06/17
تعداد بازدید:
194
کلیه حقوق این سایت متعلق به موسسه پژوهش های برنامه ریزی، اقتصاد کشاورزی و توسعه روستایی می باشد
Powered by DorsaPortal