عناوین پروژه های پژوهشی انجام یافته در سال 1394
ردیف عنوان مجری فایل گزارش
1 بررسی سیاست های سلامت غذایی در کشورهای منتخب و ایران مهدی گنجیان فایل
2 تحلیل و مقایسه سبد عذایی مطلوب ایران با وضعیت تولید محصولات کشاورزی غذایی طی سالهای برنامه ششم توسعه وافق 1404 فرزانه عبادی فایل
3 تعیین،محاسبه و تحلیل شاخصهای بهره وری در تولیدآبزیان پرورشی سردابی مطالعه مورد:استان مازنداران علی کلایی فایل
4 تعیین،محاسبه و تحلیل شاخص های بهره وری در تولید مرغ گوشتی مطالعه موردی:استان تهران ابوالفضل علیخانی فایل
5 تبیین فضای کسب وکار دربخش کشاورزی صفورا کریمی کمال آباد فایل
6 امکان سنجی استفاده ازفناوری های نوین درفرآوری،بسته بندی و نگهداری خرما بارویکرد صادرات محصول رامین رادفر فایل
7 بررسی وضعیت برندسازی درمحصولات صادرات وارائه راهکارهای اجرایی توسعه آن در صنایع غذایی کشور اعظم خادمی فایل
8 اثرات طرح های هادی روستایی برتغییر کاربری اراضی کشاورزی حسین اسماعیل نیا فایل
9 فناوری های نوین اطلاعات و ارتباطات واستقلال دانش ومهارت به کشاورزان سید نورالدین رضوی زاده فایل
10 تبیین و تحلیل زنجیره ارزش(عرضه و تامین)محصولات دامی و شیلاتی و ارایه راهکارهای اصلاح آن(مطالعه موردی:شیر ومیگو) فرزانه نجفیان فایل
11 تبیین و تحلیل زنجیره ارزش(عرضه و تامین)محصولات گلخانه ای و ارایه راهکارهای اصلاح آن(مطالعه موردی:گوجه فرنگی و خیار) کتایون شمشادی فایل
12 تبیین و تحلیل زنجیره ارزش(عرضه و تامین)گوشت قرمزو ارایه راهکارهای اصلاح آن علیرضا جیران فایل
13 تبیین و تحلیل زنجیره ارزش_عرضه و تامین_ محصولات زراعی و ارائه راهکار های اصلاح آن –مطالعه موردی دانه های روغنی فاطمه پاسبان فایل
14 تحلیل وتببین سیاست های حمایتی مدیریت ریسک(بیمه،بورس،..)دربخش کشاورزی وارایه سیاست های مناسب احمد عبدالله پور فایل
15 تحلیل و تببین سیاست های حمایتی قیمتی دربخش کشاورزی وارایه سیاست های مناسب برای محصولات منتخب مریم اردستانی فایل
16 تحلیل تغییرات کاربری اراضی کشاورزی بااستفاده ازتصاویر ماهواره ای درمنطقه شمال کشور(شرق استان مازندارن) محمود عبدالله زاده فایل
17 تحلیل تغییرات کاربری اراضی کشاورزی بااستفاده ازتصاویر ماهواره ای درمنطقه شمال کشور(غرب استان گیلان) علی اصغر عبداللهی فایل
18 تحلیل تغییرات کاربری اراضی کشاورزی بااستفاده ازتصاویر ماهواره ای درمنطقه شمال کشور(غرب استان مازندارن) جهانبخش امامی فایل
19 تحلیل تولید محصولات اساسی زراعی ازدیدگاه آمایش آتوسا بختیاری فایل
20 معرفی سیستم میراث کشاورزی مهم جهانی ایران(انار نیریز) سید اصغر موسوی فایل
21 معرفی سیستم میراث کشاورزی مهم جهانی ایران(آلوی خرو نیشابور) محمد راشد متولی الموتی فایل
22 معرفی سیستم میراث کشاورزی مهم جهانی ایران(گل محمدی برزک کاشان) ساسان جوافشان ویشکائی فایل
23 معرفی سیستم میراث کشاورزی مهم جهانی ایران(انگور ملایر-دره جوزان) سلیمان کریمی ماچیانی فایل
24 بررسی پتانسیل تولید انواع آبزیان ازطریق پرورش درقفس در شمال وجنوب کشور زهرا ترکاشوند فایل
25 آسیب شناسی ارائه خدمات دامپزشکی وتوسعه فعالیت های بخش دولتی فرزین علی ملایری فایل
26 احصاء وبررسی موانع اجرای قوانین ومقررات بخش کشاورزی ومنابع طبیعی اکرم عباسی فایل
27 معرفی سیستم میراث کشاورزی مهم جهانی ایران(انجیر دیم استهبان) ساسان جوافشان ویشکائی فایل
28 زعفران گناباد مبتنی برسیستم آبیاری قنات محمد راشد متولی الموتی فایل
29 ارزیابی تحول سیاست ها وابزارهای حمایتازکشاورزی مطالعه تطبیقی کشورهای منتخب ولی الله فریادرس فایل
30 بررسی و تحلیل روند تولید،عرضه و مصرف بذور اصلاح شده درکشور(چالشها و راهکارها) محمد رضا مدنی راد فایل
31 بررسی مسائل و مشکلات برق دارکردن چاههای کشاورزی و ارائه راهکارهایی برای توسعه آن آرزو باقرزاده برای دریافت فایل با موسسه تماس بگیرید
32 صرفه جویی اقتصادی ناشی ازانتقال تولید محصولات جالیزی منتخب از فضای باز گلخانه ها محمد زاد برای دریافت فایل با موسسه تماس بگیرید
33 آسیب شناسی تولیدات محصولات کشاورزی در گلخانه و ارائه راهکارهای توسعه آن احمد قربانی برای دریافت فایل با موسسه تماس بگیرید
34
بررسی وضعیت پراکندگی استقرار صنایع فرآوری ومراکزنگهداری محصولات استراتژیک کشاورزی در ارتباط با مراکز تولیدآن
جانعلی بهزاد نسب برای دریافت فایل با موسسه تماس بگیرید
35
ارزیابی امکان جذب گوجه فرنگی گلخانه ای در صنایع فرآوریبارویکرد توسعه گوشت گلخانه ای درکشور
سید جواد میر برای دریافت فایل با موسسه تماس بگیرید
36
بررسی زیر ساخت های نگهداری وحمل ونقل گوشت وفرآورده هایگوشتی(چالش ها و راهکارها)
بهمن هومن برای دریافت فایل با موسسه تماس بگیرید
37 سازمان دهی نظام های بهره برداری از ماشین های کشاورزی (باتاکید برتشکل های مکانیزاسیون) محمد عفتی برای دریافت فایل با موسسه تماس بگیرید
38 طراحی سامانه های اطلاعاتی تشکل های تولیدی و روستایی مجید زارعی برای دریافت فایل با موسسه تماس بگیرید
39 نقش شرکت های دانش بنیان درتوسعه کشاورزی و ایجاد تحول ساختاری در تشکل های تولیدی فهیمه جهان نما برای دریافت فایل با موسسه تماس بگیرید
40 نظرات کشاورزان درمورد پرداخت نقدی یارانه ها محسن ابراهیم پور برای دریافت فایل با موسسه تماس بگیرید
41 پیش بینی متغیرهای کلان بخش کشاورزی درطی سالهای برنامه ششم ازطریق مدل های اقتصادسنجی و هوشمند عصبی سید محمدرضا حاج سید جوادی برای دریافت فایل با موسسه تماس بگیرید
42 تحلیل مدیریت آبهای زیرزمینی ونقش آن درتولید محصولات اساسی وهب میرباقری برای دریافت فایل با موسسه تماس بگیرید
43 آسیب شناسی سازگاری فعالیت های کشاورزی با محیط زیست در ایران سید مسعود حسینی ثابت برای دریافت فایل با موسسه تماس بگیرید
44 امکان سنجی توسعه کشت دانه های روغنی و خودکفایی درتولید روغن خوراکی کشور علی هلالی برای دریافت فایل با موسسه تماس بگیرید
45 امکان سنجی تولید و تامین انواع نهاده های دامی با اتکای منابع داخلی سعید دزیانی برای دریافت فایل با موسسه تماس بگیرید
46 بررسی ظرفیت توسعه جنگلکاری درزاگرس مرتضی شیخعلی برای دریافت فایل با موسسه تماس بگیرید
47 شناسایی روش های مناسب توسعه سیستم های نوین آبیاری نجمه الصباح گلچین برای دریافت فایل با موسسه تماس بگیرید
48 بررسی آثار محیط زیستی اجرای برنامه های پنجساله توسعه بخش کشاورزی هوشنگ ساجدی برای دریافت فایل با موسسه تماس بگیرید
49 آسیب شناسی ساختارموجود تحقیق،آموزش و ترویج کشاورزی درایران شهره سلطانی برای دریافت فایل با موسسه تماس بگیرید
50 نرم افزار سیستم نظام بهبود عملکرد مدیریت(ویرایش 2) مجید پیرحیاتی روز بهانی برای دریافت فایل با موسسه تماس بگیرید
51 تهیه و تنظیم شرح خدمات سامانه هوشمند اطلاعات بخش کشاورزی فریبا یونسی فر برای دریافت فایل با موسسه تماس بگیرید
52 طراحی و استقرار پرتال جدید موسسه فریبا یونسی فر برای دریافت فایل با موسسه تماس بگیرید
53 Paperless نمودن روند تهیه و تایید فرم انبار نازنین صدیقی برای دریافت فایل با موسسه تماس بگیرید
54 طراحی و پیاده سازی جریان کاری Work flow نازنین صدیقی برای دریافت فایل با موسسه تماس بگیرید
55 تهیه نرم افزار صندوق میلاد نور مجید پیرحیاتی برای دریافت فایل با موسسه تماس بگیرید
تاریخ به روز رسانی:
1397/09/19
تعداد بازدید:
229
کلیه حقوق این سایت متعلق به موسسه پژوهش های برنامه ریزی، اقتصاد کشاورزی و توسعه روستایی می باشد
Powered by DorsaPortal