معاونت توسعه مدیریت و منابع

الف) وظایف عمومی 

      1)      ابلاغ کلیه مصوبات، مقررات وآیین نامه های ابلاغی ازسوی رئیس موسسه به واحدهای ذیربط وپیگیری ونظارت برحسن‌اجرای آن

      2)      تدوین آئین نامه هاودستورالعملهاودستورجلسات مرتبط باوظایف معاونت جهت پیشنهادبه مراجع ذیصلاح برای تصویب

      3)      ارائه گزارشهای توجیهی لازم به رییس مؤسسه درخصوص وظایف مربوطه به واحدهای تحت نظر

      4)      پیشنهادافرادواجدشرایط برای تصدی سمتهای مدیریتی درحوزه معاونت به ریاست موسسه

      5)      نظارت برواحدهای وابسته به منظورحصول اطمینان ازحسن اجرای وظایف آنها

      6)      برنامه ریزی،تنظیم فعالیتهاوپیشنهادبودجه سالیانه معاونت ذیربط مطابق بااولویتهای موسسه

      7)      همکاری باسایرمعاونتهاجهت حسن اجرای برنامه های موسسه

      8)      انجام سایرامورمحوله ازسوی رئیس موسسه

ب ) وظایف اختصاصی

 معاون توسعه مدیریت و منابع:

     1) اداره و نظارت بر حسن اجرای کلیه امور مرتبط با پرسنل موسسه شامل اداری، استخدامی، مالی، کارگزینی، بیمه، بازنشستگی، رفاهی، پشتیبانی(شامل حفاظت فیزیکی) و سایر فعالیت‌های مرتبط طبق مصوبات مقررات و آئین نامه های مربوط

     2) رسیدگی به اهداف اجرایی موسسه و هدایت و نظارت بر چگونگی گردش کارها وروشهای کاری مورد عمل در واحدهای مختلف به منظور ایجاد هماهنگی بین‌فعالیتهای مربوط به واحدهای مختلف در راستای تحقق اهداف اجرایی مؤسسه

     3) تدوین و تنظیم بودجه موسسه و نظارت بر مصرف اعتبار تخصیصی به واحدهای مختلف بر اساس بودجه تفصیلی مصوب هیات امنا و سایر قوانین و مقررات مالی مورد عمل موسسه و ارائه گزارش به رییس موسسه جهت طرح در هیات امنا

    4) تعیین وضعیت موجود مؤسسه از طریق شناسایی نقاط قوت و تنگناها و مشکلات وفرصتهاو تهدیدات پیش رو جهت تعیین راهبردهای پیشنهادی در راستای ارتقاء به وضعیت مطلوب در حوزه های منابع‌انسانی، تشکیلاتی و امور مالی و عمرانی

      5) ارائه گزارش های توجیهی لازم به رئیس مؤسسه در خصوص وظایف مربوط به واحدهای تحت نظر

      6) جمع آوری و تکمیل اطلاعات موردنیاز برای پیشنهاد بودجه سالیانه و انجام کلیه فعالیتهای لازم در جهت اجرایقراردادهای خدماتی و پشتیبانی

      7) بررسی و اظهار نظر در خصوص پیش‌نویس کلیه قراردادهای موسسه و پیگیری امور حقوقی و سایر موارد مرتبط با آن‌ها

      8) انجام تعمیرات اساسی به منظور احیاء و نگهداری ساختمانها و تأسیسات موجود

      9) تشکیل کمیته توسعه مدیریت و منابع بمنظور هدایت بهتر امور

      10) ارزشیابی فعالیت‌های کارکنان واحدهای پشتیبانی غیرهیات علمی موسسه برای طرح در هیات اجرایی بمنظور ترفیع و ارتقا حسب مصوبات و ضوابط و مقررات مربوط

      11) ارزشیابی مستمر واحدهای تحت مدیریت براساس دستور‌العمل‌ها و ضوابط مربوطه در سامانه مدیریت عملکرد موسسه(سمع)

      12) استقرار فرآیند شناسایی درآمدها و کنترل مناسب بر چرخه مالی به منظور تهیه گزارشات مدیریتی مالی در جهت ایجاد انضباط مالی در بخشهای مختلف موسسه

      13) پاسخگویی به کلیه مکاتبات و تهیه گزارش‌های مرتبط به حوزه های تحت مدیریت برای ارجاع به مراجع مرتبط

      14) تدوین روشهای اجرایی مناسب برای نگهداری ابنیه و تجهیزات موسسه به منظورحفظ و نگهداری از سرمایه های ملی موسسه

      15) تدوین دستورالعمل‌ها، ضوابط، آیین‌نامه‌های مرتبط با حوزه توسعه مدیریت و منابع و مطابق با مقررات و ضوابط مربوطه

      16) پشتیبانی از برگزاری جلسات، نشست‌ها، کارگاه‌ها و سایر رویدادهای موسسه

      17) تهیه و تنظیم دستور کار هیات اجرایی منابع انسانی با همکاری معاون پژوهشی و فناوری

      18) سایر امور تخصصی محوله

تاریخ به روز رسانی:
1401/08/02
تعداد بازدید:
388
ثبت نام دریافت تازه های نشر
ما را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید
 

کلیه حقوق این سایت متعلق به موسسه پژوهش های برنامه ریزی، اقتصاد کشاورزی و توسعه روستایی می باشد
Powered by DorsaPortal