معاونت امور پژوهشی و فناوری
 

الف) وظایف عمومی:

       1) ابلاغ کلیه مصوبات، مقررات وآیین نامه های ابلاغی ازسوی رئیس موسسه به واحدهای ذیربط وپیگیری ونظارت برحسن‌اجرای آن

       2) تدوین آئین نامه هاودستورالعملهاودستورجلسات مرتبط باوظایف معاونت جهت پیشنهادبه مراجع ذیصلاح برای تصویب

       3) ارائه گزارشهای توجیهی لازم به رییس مؤسسه درخصوص وظایف مربوطه به واحدهای تحت نظر

       4) پیشنهادافرادواجدشرایط برای تصدی سمتهای مدیریتی درحوزه معاونت به ریاست موسسه

       5) نظارت برواحدهای وابسته به منظورحصول اطمینان ازحسن اجرای وظایف آنها

       6) برنامه ریزی،تنظیم فعالیتهاوپیشنهادبودجه سالیانه معاونت ذیربط مطابق بااولویتهای موسسه

       7) همکاری باسایرمعاونتهاجهت حسن اجرای برنامه های موسسه

       8) انجام سایرامورمحوله ازسوی رئیس موسسه

ب ) وظایف اختصاصی

معاون پژوهشی و فناوری:

 1) نظارت برحسن اجرای کلیه امورپژوهشی، پشتیبانی فنی فناوری اطلاعات و ارتباطات موسسه، بانکهای اطلاعاتی، اطلاع‌رسانی در پرتال، کتابخانه‌ها، انتشارات موسسه از جمله فصلنامه‌ها و کلیه فرآیندهای مرتبط به وظایف اصلی موسسه شامل پژوهش، مشاوره و آموزش مطابق بامصوبات،مقررات وآئین نامه های مربوطه

 2) برنامه ریزی وسیاستگذاری به منظورارتقاءوافزایش سطح همکاریهای علمی ازجمله عقد تفاهم‌نامه های مشترک

 3) اولویت بخشی به نوآوری درحوزه نظری وپژوهشهای کاربردی وموردنیازکشور؛

 4) توسعه،تقویت وهدایت طرحهای پژوهشی مصوب بااولویت پژوهشهای کاربردی هدفمندومبتنی برسندچشم انداز، برنامه‌‌ها و سیاست‌های کلان و توسعه‌ای نقشه جامع علمی کشور

 5) کنترل ونظارت برفرآیندهای پژوهشی موسسه براساس تقویم تعیین شده درطرحنامه پروژه های مصوب پژوهشی وتحقیقاتی

 6) ارزشیابی فعالیتهای پژوهشی پژوهشگران(اعضای هیات علمی و غیرهیات علمی) در قالب کمیته علمی- فنی بمنظور انجام مراحل ترفیع و ارتقای پژوهشگران و ارائه نتیجه به تناسب مورد به کمیته ترفیعات اعضای هیات علمی، هیات اجرایی منابع انسانی، کمیته تخصصی هیات ممیزه برای ارتقای اعضای هیات‌علمی و سایر مراجع مرتبط

 7) پیگیری و نظارت بر حسن اجرای کلیه امور مرتبط به هیات امناء و هیات ممیزه موسسه

 8) تهیه و تنظیم دستور کارهای کمیسیون دائمی هیات امناء، و هیات امناء با همکاری معاونت توسعه مدیریت و منابع

 9) تشکیل جلسات کمیسیون دائمی هیات امناء حداقل دو بار در سال و هیات امناء‌حداقل دو بار در سال

 10) تهیه گزارش عملکردسالانه موسسه وارائه به رئیس موسسه بمنظور طرح در مراجع ذیربط

 11) برنامه ریزی و برگزاری سمینارها، کنفرانس‌ها، کارگاه‌های پژوهشی و آموزشی، نشست‌های علمی و سایر موارد مشابه

 12) نظارت بر حسن اجرای کلیه طرح های پژوهشی و فناوری درون و برون موسسه

 13) برنامه ریزی برای استفاده پژوهشگران (عضوهیات علمی و عضوغیرهیات علمی)ازفرصتهای مطالعاتی داخل وخارج ازکشور )اعم ازمراکزعلمی پژوهشی ودانشگاهی( برابرضوابط مصوب

 14) انجام کلیه امور مربوط به جذب، ترفیع و ارتقای اعضای هیات علمی موسسه براساس ضوابط و مقررات مصوب

 15) تهیه برنامه پژوهشی و اجرایی موسسه وارائه اهداف وتعیین اولویتهای پژوهشی درقالب برنامه‌های میانمدت وبلندمدت برای طرح درشورای پژوهشی و هیات امنای موسسه

 16) تشکیل جلسات منظم شورای پژوهشی حداقل یک بار در هر فصل

 17) شناسایی وتعریف موضوعات وبرنامه های علمی پژوهشی مشترک وبرنامه ریزی جهت تامین امکانات وتخصیص اعتبارلازم جهت تعامل علمی-پژوهشی موسسه با دانشگاه‌‌ها، دستگاه‌های اجرایی، نهادهای دولتی و غیر دولتی

 18) تدوین آیین‌نامه‌ها، ضوابط و دستور العمل‌های مرتبط با فعالیت‌های پژوهشی موسسه به منظور طرح و تصویب در مراجع ذیربط

 19) انجام کلیه امور مرتبط به سیستم مدیریت عملکرد موسسه(سمع) و ارائه گزارش‌های منظم دوره‌ای از نحوه انجام فعالیت‌های موسسه

 20) انجام کلیه امور مرتبط با دوره‌‌های توانمندسازی، مقطع‌دار و ضمن خدمت پژوهشگران و کارکنان موسسه و طرح موارد مرتبط در هیات رییسه موسسه به منظور تصویب

 
تاریخ به روز رسانی:
1401/08/02
تعداد بازدید:
399
ثبت نام دریافت تازه های نشر
ما را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید
 

کلیه حقوق این سایت متعلق به موسسه پژوهش های برنامه ریزی، اقتصاد کشاورزی و توسعه روستایی می باشد
Powered by DorsaPortal